RSS

Statut

OPĆE ODREDBE

HČSP BIH je politička udruga koja se zalaže za slobodu i boljitak hrvatskog naroda i svih državljana BiH u skladu s odredbama sadržanim u Temeljnim načelima Stranke.
Naziv stranke je Hrvatska čista stranka prava dr. Ante Starčević. -U skraćenom obliku naziv glasi HČSP BIH. Sjediste stranke je u Tomislavgradu.
HČSP BIH je pravna osoba i upisuje se u registar pravnih osoba.
HČSP BIH djeluje na cijelomu prostoru BiH i izvan BiH gdje živi hrvatski narod.
HČSP BIH usklađuje svoje ustrojstvo i djelatnost s propisima države u kojoj djeluje. Za ostvarenje političkih ciljeva HČSP AS bori se mirnim, nenasilnim putem.
HČSP BIH ima svoj pečat, zastavu i ostalo znakovlje. Pečat je okrugla oblika s tekstom “HČSP BIH – Tomislavgrad. Na pečatu nize ustrojbene jedinice se nalazi još i naziv mjesta te ustrojbene jedinice.
Sabor stranke se održava svake 2 godine ili česće ako tako odredi Predsjedništvo.
Ustroj stranke je slijedeći:
Predsjedništvo
Županijska vijeća
Nadzorni odbor
Čassni sud
Ogranci i / ili podružnice.
Sva se tijela stranke biraju na 2 godine.
ČLANSTVO
Osoba koja želi pristupiti HČSP BIH potpisuje pristupnicu. Na temelju iste, temeljni ogranak stranke odlučuje o primitku potpisnika u stranku i pismeno ga izvješćuje ako ne bude primljen. Pristupnica se unosi u registar članova stranke. Osoba koja ne bude primljena imade pravo žalbe, u roku od 15 dana od primitka obavijesti a žali se Časnom sudu. Počasnim članom se imenuju istaknute osobe, uz njihov pristanak, koje se ne žele baviti stranačkim radom a ispunjavaju pretpostavke za primitak u članstvo. Počasni član može davati savjete, misljenje, podnositi prijedloge i sudjelovati u radu tijela stranke, ali ne može birati niti biti biran, ni glasovati kod donošenja odluka.
U HČSP AS neće se primiti osoba ako iz njezina prijašnjega života i rada proizlazi da ce djelovati suprotno Temeljnim načelima i Statutu Stranke ili bi time bio narušen ugled stranke.
PRAVA I DUZNOSTI ČLANOVA HČSP BIH
Članovi HCSP AS imaju pravo: sudjelovati u radu stranke i njezinih tijela, birati tijela stranke i biti birani, davati prijedloge, mišljenja i iznositi kritike, biti obaviješteni o svim djelatnostima Stranke. Dužni su se međusobno poštivati i cijeniti, širiti slogu među svim državljanima BIH, te slutiti kao uzor hrvatskom narodu i svim grđjanima BIH.
STEGOVNE ODREDBE
Članu stranke koji se teže ogriješi o ovaj Statut i probitke Stranke ili radi suprotno Temeljnim načelima Stranke izriče se jedna od ovih kazni: opomena, posljednja opomena, isključenje iz Stranke
OPĆI SABOR STRANKE
Opcći sabor HČSP BIH je najviše stranačko tijelo,a čine ga izaslanici izabrani u ograncima ,razmjerno broju članova stranke. Predsjedništvo stranke , kao najviše tijelo HČSP BIH između dva zasjedanja Sabora Stranke, utvrđuje ključ po kojemu će ogranci slati svoje izaslanike u Opći sabor. Dnevni red se dostavlja najmanje 2 mjesceca prije održavanja Općeg Sabora. Predsjednik Stranke je dužan sazvati Opći sabor na zahtjev natpolovične većine članova, Predsjednistva, 2/5ogranaka ili 100 članova stranke koji potječu iz najmanje 7 ogranaka.
PREDSJEDNIŠTVO
Predsjedništvo Stranke se bira tajnim glasovanjem na Općem Saboru između više kandidata. Predsjednik stranke bira se tajnim glasovanjem između više nominiranih kandidata. Časni sud istim postupkom. Nadzorni odbor biraju članovi Predsjednistva unutar svojih redova i/ili među drugim članovima stranke. Rizničar se bira na Predsjedništvu stranke , pazeći pritomu na stručne i moralne kvalitete osobe koja ima biti izabrana. Za dužnost rizničara se moze natjecati bilo koji član stranke.
PREDSJEDNIK i OSTALI DUZNOSNICI STRANKE
-Na čelu Stranke nalazi se predsjednik, kojemu u radu odgovaraju svi ostali članovi HČSP BIH. Predsjednik zastupa Stranku u javnosti ,predlaže politička stajališta o svim životnim pitanjima hrvatskog naroda u BiH i svih BH-državljana, zauzima stajališta o tekućim političkim pitanjima.
DOPREDSJEDNICI
Dva dopredsjednika pomažu predsjedniku u obavljanju poslova iz iz njegova djelokruga i usko se savjetuju s njime. Predsjednik određuje dopredsjednicima područje rada. Predsjednik stranke u slučaju duljeg izbivanja, putovanja u inozemstvo ili spriječenosti u obnašanju dužnosti imenuje jednog od dopredsjednika vršiteljem dužnosti predsjednika.
POLITIČKI TAJNIK
Politički tajnik HČSP BIH proučava, razvija i produbljuje političku pravašku misao i s rezultatima svoga rada upoznaje dužnosnike stranke. Povezuje se s drugim udrugama, pojedincima i strankama, ukoliko se time pridonosi probitcima stranke. Predstavlja politička stajališta u zemlji i inozemstvu. U političkim pitanjima usko surađuje s predsjednikom.
(Napomena)
HČSP BIH ce rastom stranke popuniti redove svojih tijela tako da svi predjeli BIH budu ravnomjerno zastupljeni.

NADZORNI ODBOR
Ovaj odbor se sastoji od 3 člana koji predsjednika Odbora biraju među sobom. Nadzorni odbor prati financijsko poslovanje stranke, nadzire način korištenja imovine, predlaže najracionalniji način poslovanja i uporabu imovine.
ČASNI SUD
Časni sud sastoji se od 5 članova stranke koji među sobom biraju predsjednika. U svakom stegovnom predmetu, u kojemu u Prvom stupnju sudi časni sud Stranke, predsjednik imenuje vijeće od 3 člana, koji među sobom biraju predsjednika. U drugom stupnju sudi puni sastav Suda a odluke se donose apsolutnom većinom glasova članstva Časnog suda.
OPOZIV
Predsjednik Stranke može na prijedlog članova ogranka, Županijskih vijeća te članova predsjedništva , zbog nerada, javasluka, postizanja slabih izbornih rezultata i svađe, raspustiti ogranke Županijska vijeća te suspenzirati svakoga člana stranke koji bi bio uzročnikom navedenoga stanja.