RSS

Temeljna načela

Polazeći od učenja dr. Ante Starčevića, dr. Eugena Kvaternika, baruna Stjepana pl.Sarkotića, dr. Dzafer-bega Kulenovića, Hamida Ekrema Sahinovića, dr. Nikole Mandića i njihovih sljedbenika, te žrtava Domovinskog rata, u kojemu je sadržano tisućljetno povijesno iskustvo hrvatskoga naroda i njegova težnja za pravdom i slobodom, a nadahnuta socijalno-političkom mislju Stjepana Radića i suvremenim demokratskim i socijalnim težnjama, HČSP “dr. Ante Starčević” bori se za slobodu, socijalnu pravdu, blagostanje i napredak hrvatskog naroda i svih građana u BiH u skladu sa ovim načelima.
Samo usklađenim đelovanjem i zaštitom prava i interesa svih staleža i svih pojedinaca postiže se napredak svakog staleža, svakoga pojedinca te naroda. Zato se HČSP AS ,želeći služiti svemu narodu nece oslanjati samo na pojedini stalež, nego na cijeli narod.

TEMELJNA LJUDSKA PRAVA

Čovjek je temeljna i najveća vrijednost u društvu, kojemu po samoj njegovoj naravi pripada pravo na život od začeća do naravne smrti, pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjere, na slobodu javnog okupljanja i udruživanja, na nepovredivost pisma i privatnog stana, na uživanje plodova svoga rada, kao i druga prava sadržana u Općoj deklaraciji Ujedinjenih naroda o pravima čovjeka, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima i Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji su sastavni dio ovih načela.
HČSP BIH se bori za politički pluralizam, u kojemu je ravnopravnim natjecanje vise političkih stranaka i programa jedino moguce osigurati prava i slobode svakoga pojedinca,a time i slobodu,socijalnu pravdu ,blagostanje i napredak cijeloga naroda.
Zagovaranje mržnje i nasilja protivno je temeljnim , kulturnim zasadama uljuđenog čovječanstva i zapreka ostvarenju ljudskih prava i sloboda, demokracije i mirna suživota među ljudima i narodima, pa se HČSP BIH protivi svim političkim strankama i svjetonazorima koje propovijedaju mržnju i nasilje prema bilo komu.
Nema slobodna pojedinca bez slobode naroda kojemu dotični pojedinac pripada. Svaki narod, pa tako i hrvatski, ima pravo na opstanak, slobodu i neometan razvitak svih svojih duhovnih i tvarnih snaga.

ZAKONODAVSTVO , PRAVOSUĐE I UPRAVA

U Bosni i Hercegovini su zakonodavstvo, pravosuđe i uprava međusobno odijeljeni. Suci su nezavisni u svome radu, biraju se na neodređeno vrijeme i ne mogu protiv svoje volje biti razriješeni, izuzev u slučajevima koji su propisani zakonom.
Rad svih državnih tijela mora se odvijati samo na temelju Ustava, zakona i drugih propisa, neovisno o smjernicama bilo koje političke stranke ili skupine.
HČSP BIH drzi kako je svaki pokusaj stapanja hrvatskog naroda s bilo kojim drugim narodima protivan prirodnoj težnji i pravu hrvatskog naroda na opstanak, budući je narod Hrvata – narod sam po sebi – socijalno ustrojen napučio predjele današnje BIH već u 6.stoljecu. HČSP BIH protivi se svakomu unitarizmu, jugoslavenstvu i sličnim političkim težnjama.
Vrhovnička ovlaštenja u BiH mogu obavljati samo oni bosanskohercegovački građani,koje narod izabere na slobodnim izborima.
Svi BHdržavljani jednaki su u pravima i dužnostima i pred zakonom, bez obzira na rasu, spol, vjeru, svjetonazor, političko uvjerenje, naobrazbu ili društveni položaj. Sve su vjere ravnopravne, a crkve odvojene od države.

DRUŠTVENO GOSPODARSKI ŽIVOT

Osobni rad omogućuje slobodan razvitak čovjeka i bez obzira na gospodarsku vrijednost izraz je stvaralačke i zivotne snage i pretpostavka ljudskog dostojanstva. HČSP BIH ce se svim prikladnim sredstvima boriti protiv mita i korupcije, a za moralno ozdravljenje društva. Vjera u Boga najjači je oslonac plemenitog i čudorednog zivota. Stoga je dužnost države pomagati djelatnost vjerskih zajednica ne dirajući pritom pravo svakoga čovjeka da vjeruje ili ne vjeruje.

Obitelj je temeljna stanica društva i jamstvo za dobar i skladan odgoj svakog pojedinca.Zadaća je svake državne vlasti posvetiti posebnu skrb i zastitu obitelji od razaranja.
Zbog nasilje koje su komunističke vlasti provodile nad hrvatskim narodom i zbog siromaštva u koje je BiH dovedena, Hrvati su prisiljeni napustati pradjedovska ognjišta i iseljavati se, pa tako danas vise od 1/2 Hrvata zivi i radi izvan BIH. HČSP BIH zalagat će se da se uklone uzroci iseljavanja,a svakomu Hrvatu omogući povratak u BIH, bez obzira na uzroke iseljavanja.
Privatno vlasništvo je izraz ljudske prirode i jamstvo ljudske slobode pa ga je država dužna štititi, promicati i razvijati.
HČSP BIH se zalaze na pravo za štrajk svih zaposlenih i osnivanje strukovnih udruga (sindikata) – poslodavaca i posloprimatelja ,koje ce biti potpuno nezavisne o državnoj vlasti.
Kultura je najbitnija značajka naroda, ona oplemenjuje čovjeka i uzdiže njegovo ljudsko dostojanstvo. HČSP BIH se zalaze za neovisno školstvo koje je iznad dnevne politike.